RSS

Nusuz Dalam Hukum Islam

29 Feb

Istilah Nusyuz Hanya Kepada Isteri.
Sekalipun nusyuz suami sudah dirakamkan dalam Quran dan perkataan nusyuz telah lama dikenali dalam masyarakat Melayu Islam di Malaysia namun istilah ini masih digunakan khusus merujuk kepada isteri yang ingkar dan derhaka kepada suami. Istilah ini tidak digunapakai kepada suami. Malah kalau ada orang mengatakan ‘suami nusyuz’, dia dianggap ganjil. Keadaan ini bukan berhenti di situ sahaja, malah ia berlanjutan kepada persoalan amalan, di mana hanya wanita sahaja yang dianggap nusyuz, lelaki tidak dianggap nusyuz. Akibatnya banyak kezaliman berlaku ke atas isteri dan ramai suami yang terlepas daripada beban atau hukuman yang sepatutnya mereka tanggung.
Kertas ini berusaha merungkai isu ini dan cuba meyakinkan masyarakat, terutama para suami dan isteri bahawa nusyuz bukan sahaja berlaku oleh isteri, tetapi juga berlaku oleh suami. Dengan itu diharapkan semua pihak dapat bertindak sewajarnya bagi mendapatkan keadilan kepada semua pihak.
Penulis berusaha sedaya mampu mempastikan semua pandangan dalam kertas ini dirujuk kepada kitab-kitab tafsir dan penulisan fiqh. Paling kurang ia adalah pandangan yang dirumuskan daripada beberapa penulisan, bukan pandangan peribadi penulis sendiri.
Sekilas tentang Sistem Keluarga Islam
Sistem Kekeluargaan Islam, satu sistem yang menyusun institusi keluarga, menjelaskan semua urusan di dalamnya, menentu dan mengagihkan bidang tugas, menentukan tanggungjawab anggota keluarga, menjelaskan prosidur-prosidur yang mesti dipatuhi dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab.
Allah yang mencipta manusia telah mencipta bersamanya fitrah ingin berpasangan seperti makhluk-makhluk lain ciptaan Allah:
ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون – الزاريات 49
Maksud:
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين – آل عمران 14
Maksud:
“ Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak..”
Kemudian Allah menjadikan pasangan manusia terdiri daripada dua bahagian yang dicipta daripada satu jasad, iaitu jasad Adam as.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها – النساء 1
Maksud:
“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan-nya (Hawa) dari (diri)nya;”
Seterusnya Allah mahu pertemuan pasangan dari jasad Adam ini akan membawa kepada ketenangan jiwa, ketenangan saraf, kedamaian ruh dan kerehatan jasad.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة – الروم 21
Maksud:
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri , agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya , dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”
Seterusnya pasangan ini akan saling menjadi perisai yang saling melindungi antara semua anggota keluarga. Ia digambarkan dengan pakaian yang melindungi jasad dan melindungi keluarga daripada azab neraka.
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن –البقرة187
Maksud:
“ Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة – التحريم 6
Maksud:
“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”
Akhirnya pasangan ini menjadi institusi yang akan mengembangbiakkan zuriat dan keturunan Adam, mendidik dan membangun insan saleh dan musleh yang bertindak menjadi khalifah Allah. Ia berperanan memakmurkan bumi Allah untuk manfaat makhluk Allah yang bernama manusia.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله – البقرة 223
Maksud:
“Isteri-isterimu adalah lading bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah”
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أم ينصرانه
“Setiap anak dilahirkan dalam keadan fitrah (suci) Ibubapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani”.
Sebagai manusia pasangan anak Adam ini mendapat kemuliaan dan kedudukan yang sama rata di sisi Allah. Dari kemuliaan dan kesamarataan antara pasangan ini lahirlah satu doktrin hidup yang memberi penghormatan kepada wanita, persamaan hak dengan lelaki dari semua aspek: pahala, dosa, upah, hak milik, hak mewarisi harta, hak kebebasan peribadi madani dan hak-hak lainnya.
Pertemuan pasangan anak Adam ini sangat penting dalam membentuk sebuah institusi keluarga. Ada dua tanggungjawab berat yang mesti dipikul institusi ini.
Pertama; mewujudkan suasana ketenangan dan kedamaian jiwa seisi keluarga; sakinah, mawaddah dan rahmah, di samping menjadi perisai, pelindung dan pengawas..
Kedua; membekalkan masyarakat keupayaan untuk terus berkembang biak dengan cara yang sesuai dan setaraf dengan darjat manusia di samping mengangkat darjat manusia ke tahap kemuliaan paling maksima. Semua ini telah diperincikan dalam satu sistem yang lengkap; Sistem Kekeluargan Islam. Konsep kekeluargaan ini mengarahkan semua pihak kembali kepada hukum Allah, bukan hukum adat, budaya, nafsu, tindakbalas emosi atau kecenderungan peribadi.
Talak hak suami khulu` hak isteri.
Sebagai tindakan menyediakan ubat sebelum sakit Sistem Keluarga Islam telah memberikan hak talak kepada suami sebagai penyelesaian terakhir kepada krisis dalam keluarga atau kerana dia tidak lagi mahu meneruskan kehidupan berumahtangga dengan isterinya, atas apa sebab juapun. Namun jika dia menceraikan isteri bukan sebab nusyuz dia wajib membayar mut`ah perceraian. Untuk tujuan yang sama isteri diberikan hak khulu` atau tebus talak bagi membebaskan dirinya daripada suami jika dia tidak lagi mahu meneruskan kehidupan berumahtangga dengan suaminya atas apa sebab juapun.
Qiwamah Dan Nusyuz.
Isu qiwamah suami ke atas isteri sangat berhubung rapat dengan nusyuz isterti. Ini kerana Islam telah memberikan hak qiwamah kepada lelaki, termasuk suami.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بماحفظ الله -النساء 34
Maksud:
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) dari sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibelakang (pengetahuan) suaminya oleh kerana Allah telah memelihara ( mereka)”.
Qiwamah dalam arti kata kepimpinan perlu kepada kepatuhan dan ketaatan. Tiada erti pada qiwamah jika tiada ketaatan. Dalam konteks keluarga suami yang diberi hak qiwamah mestilah mendapat ketaatan daripada seisi keluarga, terutama isteri. Jika isteri ingkar, di sinilah timbulnya isu nusyuz. Ketaatan kepada suami bukan atas dasar ketinggian darjat dan kedudukan suami berbanding isteri, tetapi atas dasar qiwamah.
Berbagai pendapat dikemukakan cendekiawan Islam mengenai maksud qiwamah dalam ayat ini. Semua penjelasan ini menyimpulkan qiwamah bukan berdasarkan kuasa, ketinggian darjat dan kedudukan lelaki berbanding wanita, tetapi atas dasar potensi, tabiat semulajadi, tanggungjawab, ehsan dan timbangrasa.
Menurut al-Maududi, ayat ini dengan terus terang memberikan qiwamah kepada lelaki di samping menyatakan dua sifat istimewa wanita salihah: taat قانتات dan memelihara rahsia suami حافظات للغيب . Menurut beliau qiwamah ini tidak terbatas kepada qiwamah dalam keluarga sahaja, malah termasuk qiwamah ke atas siasah dan politik negara. Quran tidak membataskan qiwamah ini ke atas wanita dalam keluarga sahaja. Quran tidak menyebutkan perkataan ‘rumah’ (البيوت) dalam ayat ini. (Maududi, Tadwin al-Quran 70 – 71)
Menurut al-Zamakhsyari, lelaki memiliki qiwamah ke atas wanita kerana kelebihan yang diberikan Allah. Menurut beliau ayat ini menjadi dalil bahawa hak ke atas wilayah (kuasa memimpin dan melindungi) hanya boleh didapati melalui kelebihan, bukan melalui kemenangan, kuasa dan paksaan. (al-Kassyaf:1:266)
Menurut al-Qurtubi, di kalangan lelaki ada para hakim, pemerintah dan mereka yang berperang. Semua itu bukan bagi wanita.(op.cit, 5:168)
Tentang kelebihan lelaki, selain ayat di atas ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kelebihan ini, antaranya firman Allah
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة – التوبة 6
Maksud:
“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”
Ayat ini langsung dan terus terang memerintahkan lelaki melindungi keluarga daripada siksa neraka.
ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة – البقرة 228
Maksud:
“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka”
Menurut al-Tabari, maksud darjat yang Allah berikan kepada lelaki ke atas wanita ialah Allah memberi kelebihan kepada mereka dalam pusaka, jihad dan yang seumpamanya. Al-Tabari menukilkan bahawa Zaid bin Aslam menjelaskan maksud ‘darjat’ dalam ayat ini ialah ‘imarah’. Dalam versi lain beliau menyatakan ayat ini bermaksud: wanita mentaati lelaki, bukan lelaki mentaati wanita. (al-Tabari, Tafsier al-Tabari 4:534)
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
النساء 32 –
Maksud;
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurnia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. (Kerana) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perepuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”
Menurut Dr. Abdul Wahab al-Syisyani (Huquq al-Insan Wa Huriyatihi al-Asasiyah 69) ayat ini menunjukkan kelebihan lelaki adalah berdasarkan potensi semulajadi dan pembahagian tugas antara lelaki dan wanita.
Oleh kerana suami diberikan qiwamah dalam keluarga maka apa sahaja krisis yang berlaku dalam keluarga orang pertama dipersoalkan ialah suami, kerana dia yang memimpin dan mengendalikan keluarganya, selepas itu barulah isteri dan isi keluarga yang lain. Inilah mahar qiwamah dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya.
Jelas bahawa qiwamah dan kelebihan lelaki dalam konsep yang dikemukakan adalah ketentuan dari Allah kepada manusia atas hikmat yang hanya Dia mengetahuinya. Oleh itu mempertikaikan qiwamah dan kelebihan ketentuan Ilahi ini adalah suatu yang tidak normal kepada pegangan iman seorang muslim.
Asal Perkataan Nusyuz.
Istilah nusyuz dipinjam dari Bahasa Arab. Perkataan asalnya ialah al-nasyzu النشز bermaksud tempat yang tinggi. Perkataan nusyuz نشوز bererti berada di tempat yang tinggi. Isteri yang nusyuz ialah isteri yang ingkar kepada suaminya dan membangkitkan kemarahannya. Nusyuz suami apabila dia memukul isterinya atau bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadapnya. ( Fairuz al-Abadi: Qamus al-Muhit 678) .
Kesesuaian pengertian ini dengan nusyuz isteri atau suami ialah: isteri atau suami yang nusyuz meletakkan dirinya di tempat yang tinggi dengan ingkar kepada perintah Allah yang diwajibkan ke atasnya terhadap suami atau isterinya. Ini akan dapat dilihat nanti selepas maksud nusyuz isteri atau suami itu dijelaskan.
Nas Quran Berkaitan Nusyuz.
Ada dua nas Quran yang secara langsung menyebutkan nusyuz isteri dan suami. Pertama menyatakan nusyuz isteri. Kedua menyatakan nusyuz suami.
Nusyuz isteri.
واللتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا – النساء 34
Maksud:
“Dan wanita-wanita yang kamu bimbang nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.
Nusyuz suami.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير
النساء 128 –
Maksud:
“Dan jika seorang wanita bimbang akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi kedua-duanya mengadakan suluh yang sebenar-benarnya dan suluh itu lebih baik (bagi mereka)”
Nusyuz Isteri.
Nusyuz isteri disebut dalam ayat 34 surah al-Nisa’ di atas. Nusyuz dalam ayat ini bererti derhaka atau ingkar. Oleh itu maksud ayat ini ialah: sekiranya kamu bimbang kederhakaan dan sikap meninggi diri mereka (isteri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, iaitu mentaati suami, maka ……”. ( Al-Qurtubi: al-Jami`e Li Ahkam al-Quran 5:170)
Nusyuz ialah kederhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. (ibid 5:170). Isteri menimbulkan kemarahan suami (ibid 5:71)
Bagi Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili nusyuz isteri ialah kederhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami. (al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu 7:338) . Isteri meninggalkan rumah dengan tiada sebab syari`e yang membolehkan atau menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain (Zuhaili: ibid 7:790, Dr. Abd Karim Zaidan, al-Mufassal Fi ahkam al-Marah 7:161)
Perempuan nusyuz ialah perempuan yang meninggi diri daripada suaminya, meninggalkan perintahnya, menjauhkan diri daripadanya, mengelak diri dari suaminya, menyebabkan suaminya marah. (Dr, Muhammad `Uqlah: Nizam al-Usrah Fi al-Islam 2:179. al-Sayuti: al-Dur al-Mantsur Fi Tafsir al-Ma’tsur 2:521. Ibn Katsir: Tafsir al-Quran al-Azim 1: 492. Abd. Rasyid Reda, Tafsir al-Manar 3:72-73) . Pandang rendah terhadap suami, tidak mentaati perintahnya. (ibid).
Bila isteri dianggap nusyuz.
Isteri dianggap nusyuz apabila ada tanda-tanda nusyuz. Nusyuz isteri ditandai oleh dua perkara. Pertama, melalui perbuatan dengan menjauhkan diri, bermasam muka dan enggan ketika dipanggil. Semua ini berlaku setelah sebelumnya dia bersikap mesra. Kedua melalui perkataan seperti berinteraksi dengan suami dengan perkataan yang kasar, ia berlaku setelah sebelumnya dia bercakap lembut. (Prof. Dr. Wahbat al-Zuhaili: op.cit 7:338).
Huraian-huraian ini cukup untuk memahamkan kita maksud nusyuz isteri.
Isteri salihah tidak nusyuz.
Sekiranya isteri itu tergulung dalam lingkungan wanita salihah dia tidak akan nusyuz. Ayat di atas menyatakan wanita salihah ialah yang taat قانتات kepada Allah, memelihara diri dengan tidak berlaku curang, menjaga rahsia dan harta suaminya حافظات للغيب , kerana Allah telah memelihara mereka. ( al-Nisa’ :34)
Tindakan suami jika isteri nusyuz.
Jika isteri nusyuz suami mestilah melakukan tindakan-tindakan berikut: bersabar menghadapi karenah isteri, memberi nasihat, pisahkan tempat tidur, memukul. Jika tidak berjaya krisis itu dirujuk kepada hakam untuk mencari penyelesaian. Jika ini juga tidak berhasil pilihan terakhir suami, jika dia mahu, ialah menceraikan isterinya dengan talak satu. ( al-Nisa’ :34)

Perlu diingat sebelum menasihati isteri, suami sepatutnya terlebih dahulu mengkoreksi dan melakukan muhasabah diri, mencari di mana kelemahan dan kesalahan diri. Inilah yang adil bagi isteri dan bijak bagi seorang yang diberikan qiwamah dan kelebihan oleh Allah.
Nusyuz Suami.
Nusyuz suami disebut dalam ayat 128 surah al-Nisa’ yang telah dinukilkan di atas.
Berbagai-bagai versi riwayat yang menjelaskan latarbelakang ayat ini diturunkan, antara lain ialah kebimbangan Saudah Binti Zam`ah dia akan diceraikan Rasulullah saw, lantas dia berkata kepada Baginda saw: “janganlah ceraikan saya, kekalkanlah saya (sebagai isteri). Dan berikanlah satu hari giliran saya kepada `Aisyah”. Rasulullah saw menerima tawaran tersebut lalu ayat ini diturunkan. (al-Qurtubi, op.cit 5:402).
Menurut Ibn Abi Malikah ayat ini menolak pandangan sesetengah orang bahawa apabila seorang lelaki telah menghabiskan usia muda seorang wanita dan setelah tua lelaki terbabit tidak lagi berhak menggantikannya dengan wanita lain (Ibn `Arabi, Ahkam al-Quran.1:504, Qurtubi, op.cit 5:404). Beliau melihat isu ini positif kerana Allah telah memberi satu jalan keluar di saat tiada pilihan bagi lelaki yang tidak lagi mahu mengekalkan status isterinya sebagai isteri.
Sewaktu ditanya mengenai maksud ayat ini Ali karramalLahu wajhah berkata: seorang lelaki punya perempuan di bawah tanggungannya (isteri), dia tidak lagi tertarik kepadanya oleh kerana susuk tubuhnya, usianya yang telah tua, akhlaknya yang buruk atau kecacatannya. Wanita itu tidak mahu dia diceraikan, jika dia memberikan kepada suaminya sesuatu, harta atau hari gilirannya dia boleh melakukannya”. (Said Hawa, al-Asas Fi al-Tafsir 2:1195).
Dalam ayat ini terdapat dua istilah: nusyuz نشوز dan i`erad اعراض . Nusyuz bermaksud mengabaikan isteri dengan menghalang dirinya daripada isteri, tidak memberi nafkah, menyakitinya dengan maki hamun atau memukulnya. `Ierad kurang bercakap dan bermesra dengan isteri disebabkan usianya yang telah tua, susuk tubuhnya yang tidak lagi menarik, buruk akhlak, jemu atau ingin mencari yang lain. (Said Hawa, ibid 2:1194)
Dalam mentafsirkan ayat ini al-Qurtubi menjelaskan bahawa sekiranya isteri berpendapat suaminya akan bersikap nusyuz (ingkar dan menjauhkan diri) atau i`eradh (tidak bertegur sapa dan tidak bermesra) dia bolehlah menawarkan suluh kepada suaminya. Suluh boleh berlaku melalui tawaran isteri dengan menggugurkan sebahagian haknya sebagai ganti daripada dia diceraikan. Suluh juga berlaku melalui tawaran oleh suami untuk memberikan kepada isterinya kadar tertentu harta sebagai ganti dia melebihkan isteri lain (al-Qurtubi, op.cit 5:423-424)
Isunya, jika isteri menawarkan suluh dan diterima suami atau suami menawarkan suluh dan diterima isteri. Namun jika isteri tidak menawarkan suluh atau isteri tidak menerima tawaran suluh suami dan isteri juga tidak nusyuz, dalam keadaan ini suami wajib berlaku adil dan memberikan semua hak isteri dan melaksanakan semua kewajipannya sebagai suami.
Dari perbincangan ini dapat dirumuskan bahawa suami juga melakukan nusyuz. Suami dianggap nusyuz apabila dia cuai dalam melaksanakan kewajipan rumahtangga. Menurut Muhammad Qutb dan Dr. Muhammad `Uqlah kalau isteri dianggap telah nusyuz apabila dia derhaka kepada suami, tidak menunaikan kewajipan dan keluar rumah tanpa izin suami maka suami juga boleh dianggap telah nusyuz apabila dia enggan memberi nafkah kepada isteri. (Muhammad Qutb, Syubhat Haula al-Islam 128 dan Dr. Muhammad `Uqlah, Nizam al-Usrah Fi al-Islam 2:184)
Dr. Mustafa al-Khin menganggap suami nusyuz apabila pengabaian dan keengganan berlaku di pihak suami dengan dia tidak menunaikan giliran, tidak memberi nafkah, bertindak kasar dengan perkataan atau perbuatan. (Mustafa al-Khin dan Dr. Mustafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji2;105).
Penjelasan-penjelasan ini cukup untuk meyakinkan kita bahawa suami juga berlaku nusyuz dan memahamkan kita apa maksud nusyuz suami.

Bila suami dianggap nusyuz.
Suami nusyuz bolehlah ditakrifkan sebagai: suami yang enggan menunaikan hak spiritual, material atau bertindak kasar terhadap isteri. Hak spiritual isteri ialah komunikasi yang baik, memenuhi kepuasan seksual, memberi pendidikan agama, dicemburui dan adil antara para isteri, tidak dihina dan dikasari. Hak material isteri ialah maskahwin, nafkah dan mut`ah jika berlaku perceraian tanpa nusyuz isteri. (al-Qurtubi, op.cit 5:422-324, Dr. Muhamad `Uqlah, op.cit 2:84, Muhammad Qutb, Syubhat Haula al-Islam 124).
Tindakan isteri jika suami nusyuz.
Jika suami nusyuz isteri mestilah bersabar. Memperingatkannya tentang kewajipan husnu al-mu`asyarah seperti disedut dalam ayat 18 surah al-Nisa’ وعاشروهن بالمعروف . Memperingatkannya hadis Rasulullah yang menyatakan lelaki yang paling baik ialah suami yang paling baik terhadap isterinya خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. Memperingatkannya tentang akibat kezalimannya terhadap isteri.
Jika ini tidak berjaya isteri berhak membawa kesnya kepada kadi untuk dia mendapatkan semua haknya, kerana kadi dilantik untuk mengembalikan hak kepada yang empunya hak dan kerana isteri tidak berdaya mendapatkan haknya tanpa kuasa kadi.
Kadi bertanggungjawab memaksanya menyempurnakan hak isteri dan menghentikan kezalimannya.
Jika ini juga tidak berhasil dan suami masih meneruskan nusyuznya dan bertindak memukul dan memaki hamun kadi hendaklah menjatuhkan hukuman taazir ke atasnya.
Jika ini juga tidak berhasil hakam hendaklah dilantik bagi berusaha melakukan suluh. Jika usaha suluh juga gagal, penyelesaian terakhir ialah cerai.
Langkah Penyelesaian.
1. Meningkatkan pengetahuan semua pihak, terutama suami isteri mengenai isu nyusyuz.
2. Membangkitkan kesedaran tentang hak imbalbalik antara suami dan isteri kesan dari perbuatan nusyuz.
3. Untuk tujuan 1 dan 2 perbincangan di atas hendaklah diperincikan dan diperluaskan daerah perbincangannya kepada awam. Institusi-institusi kerajaan berkaitan Islam yang mempunyai kemudahan infrastruktur dan kewangan mestilah membantu NGO dalam melaksanakan usaha-usaha ini.
4. Jika belum ada, undang-undang yang membolehkan suami nusyuz dikenakan hukuman taazir yang setimpal mestilah digubal.
Penutup.
1. Penulisan-penulisan fiqh klasik tidak menggunakan istilah nusyuz bagi maksud suami yang tidak melaksanakan kewajipan rumahtangga dan mengabaikan hak isteri, namun persoalannya dibincang semasa membincangkan hak dan kewajipan imbalbalik suami isteri.
2. Istilah nusyuz suami banyak dibincang dalam kitab-kitab tafsir sewaktu menghuraikan ayat 128 surah al-Nisa’. Ia juga dibincang dalam penulisan fiqh terkini, terutama penulisan berkaitan Sistem Kekeluargaan Islam
3. Saya akui kertas ini banyak kekurangannya, namun inilah yang dapat saya kemukakan sesuai dengan tempoh yang ada bagi saya menyiapkannya.
4. Saya serahkan kertas ini kepada pembaca untuk pembetulan dan penambahbaikan dalam usaha mencari keadilan dan kesentosaan keluarga.
Ini hanya tulisan sederhana ref. yang di gunakan adalah kitab tuhfatul ‘arus…..wslm
HM. Maryono

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 29 Februari 2012 in Fiqih, Kewanitaan

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: